EOG-36-BFP-G (GAZ A.KESİCİLİ SEK. KORUMALI KUBLAJ)